Pravidla soutěže
"Poznej vlak"


I. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost Euromedia Group, a. s., se sídlem Nádražní 896/30, Praha 5, PSČ: 150 00,
IČ: 49709895, DIČ: CZ 49709895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 21754 , organizuje na území České republiky v období od 27. 9. 2016 do
10. 10. 2016
(dále jen "termín soutěže") marketingovou soutěž pod názvem "VLAK" (dále jen "soutěž). Níže uvedená pravidla jsou vedle občanského zákoníku jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené soutěže. Pravidla soutěže jsou platná pro Českou republiku a jsou zveřejněna na webové stránce www.poznejvlak.cz.

II. Vyhlašovatel soutěže

Organizátor soutěže:
Obchodní jméno: Euromedia Group, a. s.
Sídlo: Nádražní 896/30, Praha 5, PSČ: 150 00

IČ: 49709895, DIČ: CZ 49709895
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21754 (dále jen "Organizátor").

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže je fyzická osoba, která vyplněním registračního formuláře Organizátora a zasláním odpovědi na aktuální soutěžní otázku bez výhrad souhlasí s účastí v soutěži "VLAK" a s pravidly této soutěže.

Z účasti na soutěži budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže. Z účasti na soutěži budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem nebo těmito pravidly soutěže. Pokud se později ukáže, že se tento účastník, který měl být v souladu s těmito pravidly vyloučen ze soutěže, i přes shora uvedené stal výhercem soutěže, např. v důsledku nepravdivých informací, které Organizátorovi poskytl, nemá na cenu dle těchto pravidel soutěže právní nárok.

IV. Termín soutěže

Soutěž se uskuteční v době od 27. 9. 2016 do 10. 10. 2016.

V. Pravidla soutěže

Na www.poznejvlak.cz jsou v termínu soutěže uložena natočená videa z jízdy vlakem. Každý soutěžící (účastník soutěže) má za úkol uhodnout, o jaký železniční úsek se jedná. Každý čtvrtý den soutěže je zveřejněna nová trať. Soutěžícím jsou vždy nabídnuty tři možnosti, přičemž jen jedna je správná. Dodatečnou soutěžní otázkou je: Kolik kilometrů vlakem celkem najezdil produkční tým při natáčení soutěžních videí?

Každý den se po dobu konání soutěže (termín soutěže) hraje o jednu knihu Vlak, kterou získá účastník soutěže, jenž správně uhodne daný železniční úsek, a jeho odhad naježděných železničních kilometrů produkčního týmu bude zároveň nejpřesnější ze všech odpovědí v rámci daného soutěžního dne.

Hlavní cenu pak získává účastník soutěže, který správně uhodnul železniční úsek a zároveň odeslal nejpřesnější odpověď ohledně naježděných železničních kilometrů produkčního týmu ze všech odpovědí, které přes formuláře účastníci soutěže v termínu soutěže celkem odešlou.

Nepravdivě uvedené údaje a odpovědi nesplňující požadavky těchto pravidel soutěže, příp. zákona, budou ze soutěže vyřazeny.

VI. Výherce soutěže a ceny

Každý den vyhraje účastník soutěže jednu z celkem 14 knih, uhodne-li správně aktuální železniční úsek a zároveň ze všech ostatních účastníků soutěže, kteří soutěží ve stejný den, nejpřesněji zodpoví dodatečnou otázku.

Výhercem hlavní ceny se stává ten, kdo správně uhodne konkrétní trať a zodpoví nejpřesněji ze všech účastníků soutěže dodatečnou otázku.

Pokud bude více správných odpovědí (zahrnujících správný úsek železniční trati a zároveň i nejpřesnější celkový počet naježděných železničních kilometrů produkčního týmu), ať už v rámci jednoho soutěžního dne či ve vztahu k hlavní ceně, cenu získává vždy ten účastník soutěže, který svou správnou a nejpřesnější odpověď doručí přes formulář jako první, přičemž rozhodující je časový údaj doručení, nikoli odeslání, odpovědi (formuláře) Organizátorovi.

Hlavní cena: 1x Interrail One Country Pass

Další ceny: 14x kniha Vlak

Dále každý účastník soutěže získává slevu 25 % na online nákup knihy Vlak na e-shopu www.knizniklub.cz

VII. Oznámení výsledků soutěže

Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.poznejvlak.cz a rozeslány soutěžícím na e-mailové adresy, které uvedou na registračních formulářích na www.poznejvlak.cz.

VIII. Způsob odevzdání ceny

Výhry budou odeslány poštou do 30. 11. 2016 na adresy uvedené v registračních formulářích na www.poznejvlak.cz.

IX. Změna podmínek soutěže a ukončení soutěže

Organizátor má právo kdykoliv, tj. i během soutěže, soutěž ukončit, odvolat, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo jinak změnit podmínky soutěže. Ukončení, odvolání, prodloužení, zkrácení, přerušení soutěže nebo změnu podmínek soutěže je Organizátor soutěže povinen zveřejnit na internetové stránce www.poznejvlak.cz.

Nicméně byla-li Organizátorovi doručena odpověď účastníka, který před změnou podmínek soutěže splňoval původní podmínky soutěže, nemůže Organizátor takového účastníka ani jeho odpověď ze soutěže vyřadit pouze proto, že po změně podmínek soutěže by tento účastník či jeho odpověď tyto nové - změněné - podmínky soutěže přestali splňovat.

X. Osobní údaje, autorská díla

Účastí v soutěži a zasláním odpovědi na formuláři dává každý účastník soutěže Organizátorovi zároveň:• v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, tel. číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání ceny a pro další obchodní a marketingové účely Organizátora. Účastník soutěže odpovědí na soutěžní otázku zároveň uděluje souhlas Organizátorovi k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i k šíření obchodních sdělení je poskytován na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i k šíření obchodních sdělení lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci;

• souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Organizátora a Organizátor může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie (dále jen "snímek"), které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, popř. může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v mediích (tisk, rozhlasové a televizní vysílaní, internet), formou šíření reklamních spotů, velkoplošnou i maloplošnou reklamou apod. na období 5 let od ukončení soutěže; tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s účelem jeho pořízení (marketingová propagace) poskytl, a nemůže být odvolán;

XI. Závěrečná ustanovení

Vzhledem k tomu, že rozdělení cen za odpovědi v soutěži mezi účastníky soutěže určuje dle svého výlučného uvážení Organizátor (avšak v závislosti na odpovědích účastníků soutěže), cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a cenu není možné nárokovat ani v alternativní podobě (např. peněžitá náhrada).

Udělí-li však Organizátor účastníkovi soutěže cenu, je povinen mu ji v souladu s těmito pravidly soutěže předat, ledaže účastník soutěže odmítne veřejné převzetí ceny či pořízení záznamů o tomto předání ve smyslu čl. X. těchto pravidel soutěže nebo bude jinak jednat v rozporu s oprávněnými obchodními zájmy Organizátora, jejichž podpoře a propagaci soutěž slouží (např. tisková prohlášení nebo internetové příspěvky účastníka soutěže); dojde-li k takovému jednání účastníka v rozporu se zájmy Organizátora po předání ceny, je účastník soutěže povinen předanou cenu Organizátorovi vrátit.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

Pro vyloučení všech pochybností se účastník zasláním své odpovědi do soutěže zároveň vůči Organizátorovi vzdává jakýchkoli svých případných práv vůči Organizátorovi na vymáhání ceny.

Při zrušení (odvolání soutěže) Organizátorem z libovolných důvodů nebo bez uvedení důvodů (viz čl. IX. těchto pravidel výše) nemají účastníci soutěže práva dle § 2888 odst. 2 občanského zákoníku a pro vyloučení všech pochybností se účastník soutěže zasláním svého příspěvku do soutěže zároveň vůči Organizátorovi vzdává jakýchkoli svých případných zákonných práv na kompenzaci ve smyslu § 2888 odst. 2 občanského zákoníku.

Organizátor dále pro soutěž vylučuje použití § 2888 odst. 1 občanského zákoníku a účastník zasláním své odpovědi do soutěže zároveň vůči Organizátorovi vyslovuje svůj souhlas s tím, že § 2888 odst. 1 občanského zákoníku se pro soutěž nepoužije, tedy že Organizátor může soutěž odvolat z libovolných důvodů i bez jejich uvedení.

Odpovědnost Organizátora za případné vady cen se řídí následujícími pravidly. Má-li cena vadu, může Organizátor po jejím včasném oznámení, nejpozději však do 1 měsíce od předání ceny, dle svého výlučného uvážení buď vadu na své náklady odstranit, nebo účastníkovi soutěže nabídnout jako kompenzaci jinou věc (zejména knihu či knihy) dle výlučného uvážení Organizátora. Jiná práva, zejména právo na jakoukoli finanční náhradu v souvislosti s vadou ceny, účastníkovi soutěže nenáleží a pro vyloučení všech pochybností se účastník soutěže vůči Organizátorovi zasláním své odpovědi do soutěže takových případných práva vzdává; tím není dotčeno právo účastníka soutěže na zákonnou náhradu škody způsobené vadou výrobku.

Tyto podmínky a pravidla soutěže nabývají účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ existence rozdílných znění podmínek a pravidel soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.poznejvlak.cz; tím není dotčen čl. IX. těchto podmínek a pravidel soutěže.

Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností těchto podmínek a pravidel soutěže.

V případě rozporu ustanovení těchto podmínek a pravidel soutěže s propagačními materiály týkajícími se soutěže se budou přednostně aplikovat příslušná ustanovení těchto podmínek a pravidel soutěže.

V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím Organizátora soutěže.

Podmínky a pravidla soutěže jsou k dispozici na internetové adrese www.poznejvlak.cz.

V Praze dne 18. 9. 2016